عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

عملکرد شغلی:

عملکرد یک سازه ترکیبی می باشد که بر طبق آن کارکنان موفق به مجموعه ای از رفتارهای مشخص میشوند.(اسپکتور،2009،200)( مک کنزی، پود ساکف و فتر، 2010) پس عملکرد شغلی یک ملاک چند گانه و گسترده می باشد که در آن مجموع رفتارهایی که به دقت تعریف شده اند برای تعریف عملکرد مورد بهره گیری قرار می گیرد( گاسیکو، 2008).اطلاع دادن به افراد در مورد نحوه عملکردشان با تذکر به کاستی ها و کمبودها کمکی به بهبود کار آنان   می باشد و این اقدام را همه افراد از کودکی تجربه نموده اند زیرا با حضور فرد در مدرسه و با کنترل تکالیف فرد توسط آموزگاران و دریافت کارنامه تحصیلی فرزندان توسط والدین از نتیجه عملکرد فرزندان آگاه شده و با اتخاذ تنبیه و تشویق به موقع زمینه پیشرفت و هدایت فرزندان فراهم می گردد.عملکرد نیروی انسانی یکی از مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی می باشد و جایگاه ارزشمندی در بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی دارد در این قسمت آغاز به تعریفعملکرداز دیدگاه چند نفر از صاحب نظران می پردازیم:

 

  • اندرسن:

عملکرد بدون تردید برای پیشرفت مدیریت دستگاه مهم می باشد زیرا اگر نقاط قوت و ضعف کارکنان شناخته نشود، کوشش های مبتنی بر بهسازی در سازمان به ندرت در مسیر خود قرار دارد(صائبی، 1389، 252).

  • جک باتر ورت[1]:

عملکرد شغلی عبارت می باشد از انجام مشاغل با بهره گیری از یک نوع وسیله سنجش و سپس نوعی رتبه یا سلسله مراتب که در آن اهمیت نسبی هر کدام از مشاغل نسبت به دیگری دیده گردد، تاکید عملکرد به شغل می باشد و مشاغل (صائبی، 1389، 89).

  • دیوید کامرون[2]:

عملکرد، فرآیندی می باشد که طی آن سرپرستان گزارش دهی در خصوص عملکرد، پیشرفتها، توانایی ها، آمادگی برای موفقیتهای آتی و دیگر ویژگیهای کارکنان تحت پوشش خود می پردازند(صائبی، 1389، 251).

  • عملکرد کارکنان:

عبارتست از انجام سیستماتیک و نظم کار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود (میر سپاسی،1380، 222).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • عملکرد:

فرآیندی می باشد که به وسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به گونه رسمی، وظایف خ.د را انجام می دهند(سعادت،1375، 214).

تعریف دیگری که می توان از عملکرد ارائه نمود عبارتست از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان در انجام وظایف و مشاغل محوله و تقبل محدودیتها در سازمان که بطور عینی و سیستماتیک اجرا می گردد، به بیانی دیگر: عملکرد کارکنان در ارتباط با نحوه انجام کار مشخص، در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد، به مقصود برنامه ریزی در جهت افزایش انگیزه و پویایی آنان. پس عملکرد را می توان شناسایی اندازه تاثیر و کارآمدی کارکنان سازمان بوسیله ایجاد توسعه اطلاعات حیاتی منابع انسانی دانست که خود سبب دستیابی به اهداف دیگری می گردد. (علی غلامی،1389،32) .

[1] Jak- Butter worth

[2] David Cameron

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 چه ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان با فرمت ورد