عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

– اهلیت وکیل

چنان که گفته گردید، موضوع وکالت اقدام حقوقی می باشد و به همین جهت وکیل نیز بایستی برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته می باشد تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی اقدام ارادی را نمی­فهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. اما، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن می باشد گفته گردد که، زیرا مبنای حجر این گروه، طرفداری از آنان می باشد و از بیم زیان­کاری از تصرف در اموال خود محروم شده­اند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده می باشد؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام می­دهند درمورد او نافذ می باشد. زیرا، اثر این اقدام تنها در اموال موکل ظاهر می­گردد و محجور نمی­تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمی­کند، اما در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل می باشد.

در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، اما معروف فقها وکالت سفیه را پذیرفته می باشد. در توجیه این نظر، گفته شده می باشد که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش می باشد؛ اما می­تواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد “وکالت بایستی در امری داده گردد که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم بایستی کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.” پس، زیرا سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز می­تواند بپذیرد، اما در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. هم­چنین می باشد در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند این­ها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.

2-4-4- وکالت خاص

در مورد وکالت خاص، که به اقدام حقوقی معین در مال معین ناظر می باشد، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالت­ها وجود ندارد.

2-4-5- وکالت عام

درمورد وکالت عام، گفته شده می باشد که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار می­دهد. در چنین حالتی، وکیل می­تواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی “وکالت ممکن می باشد به گونه مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.”

2-4-6- اجرای وکالت و چگونگی آن

با پذیرفتن وکالت، وکیل به گونه ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می­گردد. وکیل می­تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، اما تا زمانی که ارتباط حقوقی باقی می باشد، بایستی آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده می باشد، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن می باشد. وکیل، نایب و امین موکل می باشد و بیش از هر چیز بایستی در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.

آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معامله­ای شده می باشد، آیا می­تواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونه­ای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟

در صحت چنین معامله­ای از دو جهت تردید شده می باشد:

عقد از توافق دو اراده به وجود می­آید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام می­خواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمی­تواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد