عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها

عامل مهم دیگری که برای صنایع مزیت رقابتی ایجاد می کند شرایطی می باشد که شرکت ها در آن ایجاد می شوند، سازمان پیدا می کنند و مدیریت می شوند. اهداف، استراتژی ها و روش های سازماندهی شرکت ها و صنایع در کشورهای مختلف، متفاوت می باشد. مزیت ملی نتیجه تطابق درست بین این انتخاب ها و منابع مزیت رقابتی در یک صنعت می باشد.

اهداف افراد و شرکت ها توسط محیط داخلی شکل می گیرد و روی استراتژی های سازمان اثر عمیقی می گذارد. در حقیقت، بسیاری از جنبه های یک ملت در روش سازماندهی و مدیریت شرکت ها اثر می گذارد. بعضی از جنبه های مهم شامل گرایش به اقتدار، هنجارها در روابط فردی، توجه کارگران به مدیران و به عکس، هنجارهای اجتماعی در مورد رفتارگروهی یا فردگرایی و استانداردهای حرفه ای می باشند. اینها به نوبه خود از سیستم آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای خانواده و بسیاری از دیگر شرایط ملی نامحسوس اما منحصر به فرد ایجاد می شوند.

رقابت داخلی بیشترین اثر را روی مزیت رقابتی می گذارد. رقابت داخلی صنعت را به صورت پویا نگه می دارد و تأثیرات مستمری را بر بهبود و نوآوری شرکت ایجاد می کند.

در حقیقت یکی از نتایج تجربی قوی که در پژوهش پورتر مشخص گردید این بود که بین رقابت داخلی جدی و ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک ارتباط عمیق هست. فشار از سوی رقبا، ترس از عقب افتادن را بیشتر و نوآوری را به مراتب بیشتر می کند.

رقابت داخلی نه تنها مزیت ایجاد می کند بلکه از بعضی عدم مزیت ها جلوگیری می کند. وقتی که گروهی از رقبای داخلی، استراتژی های رقابتی متنوعی را دنبال می کنند، نوعی مراقبت در برابر دخالت دولت که مانع از نوآوری می گردد، ایجاد می گردد. طرفداری های دولت تضمین می گردد و فقط به یک شرکت محدود نمی گردد. Dickson, peter R. 1992))

شانس

شانس تأثیر مهمی در ایجاد محیط رقابتی اعمال می کند. شانس عبارتست از: اتفاقاتی که خارج از کنترل شرکت ها، صنایع و معمولاً دولت ها قرار دارند. عواملی که تأثیر عمده ای را در ایجاد شانس اعمال می کنند عبارتند از : جنگ، پیشرفت های فن آوری، جابجایی های بزرگ  در بازارهای مالی جهانی یا تغییرات نرخ ارز، اختراعات و غیره .

شانس از آن جهت دارای اهمیت می باشد که وقفه ایجاد می کند و موجب می گردد ملت ها و شرکت هایی که فاقد مزیت های رقابتی لازم هستند رشد کنند و حتی رهبری صنعت را در دست گیرند. شانس می تواند موجب تغییر شرایط الماس ملی  گردد. Dickson, peter R. 1992))

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه