عنوان کامل پایان نامه :

  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

  • مزیت درک شده [1] :

ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﻮﻳﺲو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 1989، ﺳﻮدﻣﻨﺪی درک ﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎل ذﻫﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮدی را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.مزیت درک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪی ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻧﮕﺮش و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داری داردﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  (بهبودی و همکاران ،1392)

  • رضایت مشتری:
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رضایت / نارضایتی یک پاسخ احساسی می باشد که به ارزیابی از کالا یا خدمتی کـه مـصرف یا ارایه شده می باشد، داده میشود رضـایت بـا ارزیـابی ذهنـی احساسات مربوط می باشد. احساس به عنوان تابعی از عدم تطابق ونسبت ستاده به داده می باشـد(حسینی هاشم زاده ،1388)

که نتیجه نهایی یک احساس مثبت یا منفی از کامیابی می باشد

 

1-6-2 تعاریف عملیاتی:

در این پژوهش کیفیت اطلاعات با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 1 تا 3) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش کیفیت اطلاعات به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: به روز بودن اطلاعات، مرتبط بودن اطلاعات و مفید بودن اطلاعات.

[1] Perceived usefulness

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد