عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

کیفیت ادراک شده: ادراک مشتری از کیفیت یا برتری کلی یک «کیفیت ادارک شده به عنوان محصول/خدمت با در نظر داشتن هدفی که آن محصول/خدمت داشته و نسبت به سایر محصولات/خدمات موجود در بازار» تعریف شده می باشد (Zeithaml, 1998).

 • ارزش ادراک شده: به اعتقاد شو چن[1] (2006)، ارزش درک شده توسط مشتری، رضایت مشتری را تقویت می­کند به ویژه وقتی که ارزش، سازگار با انتظارات مشتریان و بر اساس درک قبلی از مشتری می باشد. رویتر[2] (1999) نیز اظهار می کند: «ارزش می تواند بعنوان شرایط مستعد برای خواسته ها و به معنای دقیق کلمه تعیین کننده توقعات مشتری در نظر گرفته گردد»، رد توقعات و ارزش ها بطور مستقل در شکل گیری رضایت سهیم هستند. اولیور[3] (1999) نیز معتقد می باشد که ارزش ساختار منحصر به فردی از رضایت و کیفیت می باشد، او اعتقاد دارد شاخص های ارزش و رضایت بریکدیگر اثر گذاشته و موجب نتایج قابل قبولی همچون وفاداری مشتری و مصرف در طول زمان می گردد. او خاطر نشان می سازد، هر درک سطحی نسبت به ارزش موجب نادیده گرفتن سایر ابعاد تأثیر گذار بر وفاداری می باشد (بامنی و همکاران، 1390).
 • شخصیت: شخصیت نام تجاری عبارتست از: مجموعه ای از ویژگی های انسانی که به گونه ای با نام تجاری مرتبط می گردد (به آبادی، 1388: 54). هر نام تجاری، شخصیتی دارد. اگر، همان گونه که غالباً اتفاق می افتد، یک نام تجاری را با فردی همانند سازی کنیم، به تدریج تصویری از آن فرد می سازیم که ضمناً از  محصولات یا خدمات حرف می زند. یک راه آسان شخصیت دادن به یک نام تجاری آن می باشد که برای آن یک سخنگو، یک ستاره یا یک حیوان فراهم کنیم (کاپفر، 1385: 65).
 • تداعی: آکر (1997) بر این باور می باشد که تداعی برند، شامل هر چیزی می باشد که در حافظه به برند متصل می باشد. به اعتقاد چن[4] (2001) تداعی برند ممکن می باشد به صورت همه فرمها و ویژگیهای مرتبط به یک کالا و یا جنبه های مستقل از خود کالا نظاره گردد. طبق طبقه بندیهای مرتبط به تداعی در مطالعات وی، تداعی‎های محصول[5] و تداعی های سازمانی[6] دو دسته : از پر ارجاعترین طبقات تداعی برند محسوب میشوند (مرادی و زارعی، 1390).

 

2-5) رویکردهای مالی سنجش ارزش برند

برای سنجش ارزش برند رویکردهای متفاوتی هست. گرانتزو گیولدینگ[7] (1999) عقیده دارند چهارنگرش یا روش ارزشیابی برند هست:

 • توجه مبتنی بر بهای تمام شدده[8]،
 • توجه مبتنی بر بازار[9]،
 • توجه مبتنی بر درآمد[10]
 • و توجه قاعده محور[11] .

توجه مبتنی بر بهای تمام شده، هزینه های سرمایه ای تخمیص یافته برای ساخت و نگهداری برند را محاسبه می کند.  روش بهای تمام شده تاریخی اظهار می کند که چگونه نرخ های تنزیل می تواند منطبق با مخارج تاریخی به کار رفته در ارزش فعلی، مورد بهره گیری قرار گیرد. در توجه مبتنی بر بازار ارزش برند و مبلغی که برند می تواند بر اساس آن فروخته گردد محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] Shu-Ching, 2006

[2] Ruyter, 1999

[3] Oliver, 1999

[4] Chen, 2001

[5] Product associations

[6] Organizational associations

[7] Grandz & Gulding

[8] Cost Based Approach

[9] Market Based Approach

[10] Income Based Approach

[11] Formulary Approach

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد