شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

مفهوم منطق فازی

منطق نحوه استدال بشر و توانمندی‎های وسیع و شگرف او که همواره مورد توجه اندیشمندان بوده می باشد. منطق به مفهومی بسیار کلی، راه درست اندیشیدن می باشد. منطق سیستمی می باشد که ورودی‎هایش تعدادی گزاره می باشد که براساس ارزش گزاره‎ها و صحت و سقم آنها، ارزش گزاره خروجی تعیین می‎گردد.فازیت به زبان ریاضی یعنی چند مقداره «چند ارزشه» می‎باشد. فازیت، در چند مقداره بودن می‎تواند با درجه ناتوانی در تعیین و یا ابهام در وقوع هر چیز متناظر باشد که این مارا به تئوری مجموعه فازی رهنمون می‎کند. تئوری خوشه‎بندی، ایجاد طبقاتی با مرزهای غیر صریح و ملایم و اهمیت مجموعه فازی از این حقیقت سرچشمه می‎گیرد که به گونه تقریبی تمامی طبقه‎بندی‎ها و مفاهیم طبیعی بیشتر فازی می‎باشند (منهاج، 1386).منطق فازی نظریه گسترده‎ای می باشد که نظریه‎های مجموعه فازی، منطق فازی، اندازه فازی و … را در بر می‎گیرد. نظریه مجموعه فازی توسعه نظریه مجموعه معمولی می باشد، منطق فازی نیز توسعه منطق معمولی«منطق دو دویی» می باشد. اندازه فازی توسعه اندازه احتمالی می باشد فازی بودن همان گونه که در منطق فازی به کار می‎رود به انواع مختلف ابهام و عدم اطمینان و بخصوص ابهامات مربوط به زبان بیانی و طرز فکر بشر تصریح دارد. اصل فازی اظهار می‎دارد که همه چیز نسبی می باشد. حالت فازی نامی رسمی در علوم دارد که عبارتست از حالت چند ارزشی. مخالف حالت فازی، حالت دو ارزشی یا دو مقداری می باشد که در آن برای هر سؤالی دو پاسخ می‎تواند وجود داشته باشد: درست یا نادرست، یک یا صفر. فازی بودن به معنای چند ارزشی بودن می باشد: این به آن معناست که در پاسخ به هر سؤالی سه انتخاب یا بیشتر هست و شاید طیف نامحدودی از انتخاب‎ها به جای فقط دو انتخاب نهایی وجود داشته باشد و این به آن معناست که ما به جای حالت دودویی[1] از حالت آنالوگ[2] بهره گیری می‎کنیم و سایه‎های نا محدودی از خاکستری بین سیاه و سفید داریم (شوندی، 1385).

 

2-7-3- مجموعههای فازی[3]

از آنجایی که منطق فازی و بطور کلی تفکر فازی با مجموعه‎های فازی مطرح گردید و نیز در هر سیستم فازی از مجموعه‎های فازی بهره گیری می‎گردد؛ لازم می باشد آغاز این مجموعه‎ها را تعریف و وی‍ژگی‎های آنها و همچنین تفاوت آنها با مجموعه‎های کلاسیک را بشناسیم. مجموعه‎های کلاسیک و فازی زیر مجموعه‎هایی از یک مجموعه مرجع می باشند. فرض کنید X مجموعه مرجع و A یک زیر مجموعه کلاسیک از X باشد. همان‎گونه که در شکل(2-20) نشان داده شده می باشد، مجموعه کلاسیک A دارای مرز دقیق، صریح و معین می‎باشد. پس، هر عنصر از مجموعه مرجع X یا به مجموعه A تعلق دارد یا ندارد. در صورتی که یک عنصر به مجموعه کلاسیک A تعلق داشته باشد، گوییم درجه عضویت عنصر مزبور به مجموعهAبرابر یک می‎باشد و در صورتی که عنصری به مجموعه A تعلق نداشته باشد گوییم درجه عضویت آن برابر صفر می باشد.

[1].Binary

[2].Analogue

[3]. Fuzzy Sets

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد