عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

موضع یابی و راهبردهای عام پورتر

شرکت ها بایستی یک موضع در صنعت برای خود انتخاب کنند.« موضع یابی شامل دیدگاه یک شرکت در مورد رقابت می باشد.»(37، 1990، Porter).

موضع یابی، توجه کلی شرکت در مورد رقابت، نه فقط محصول یا گروه مشتریان هدف را شامل می گردد. در درازمدت، شرکت هایی در ارتباط با رقبای خود موفق هستند که مزیت رقابتی با دوام در اختیار داشته باشند. از دیدگاه پورتر دو نوع اصلی از مزیت رقابتی هست:

هزینه کمتر[1] و فرق[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بهره گیری از مزیت هزینه کمتر به معنای توانایی شرکت در طراحی، تولید و بازاریابی یک محصول به صورتی کاراتر از رقبا با قیمتی برابر یا نزدیک به رقبا می باشد.

در اختیار داشتن مزیت رقابتی « هزینه کمتر» به معنای سود بیشتر می باشد.

بهره گیری از مزیت فرق به معنای توانایی ارائه ارزش برتر و منحصر به فرد به خریدار برحسب کیفیت محصول، ویژگی های خاص یا خدمات بعد از فروش می باشد. فرق به شرکت اجازه می دهد که به خاطر ویژگی های ممتاز قیمت بالاتری نسبت به رقبا برای محصول خود تعیین کند که نهایتاً به سود بیشتر منجر می گردد. مزیت رقابتی از هر نوع به معنی بهره وری بالاتر از سایر رقبا می باشد، برای یک شرکت دستیابی به هر دو مزیت به گونه همزمان دشوار می باشد. البته شرکت ها می توانند با بهبود تکنولوژی یا روش های کار، همزمان هزینه را کاهش دهند و فرق را بهبود بخشند .

مایکل پورتر چارچوبی را برای راهبردهای عام با در نظر داشتن دو نوع مزیت رقابتی- که قبلاً تبیین داده گردید یعنی هزینه کمتر و ایجاد فرق در کالا-  توسعه داده می باشد. در نمایشگر 2-2 ترکیب این دو منبع نشان داده شده می باشد.

با در نظر داشتن حوزه ای که نیازهای بازار هدف تأمین می گردد( محدود یا وسیع)، چهار راهبرد عام ایجاد می گردد: (Porter,1990)

[1](Lower cost

[2](differentiation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه