عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

گامهای رویکرد فرآیند تحلیل سلسه مراتبی تصمیم

مراحل حل مسائل تصمیم‎گیری چند شاخصه به وسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تصمیم به صورت زیر می باشد[1] (کمال , 2001):

  • تعیین هدف اصلی و کلی: یعنی تصمیم‎گیرنده مشخص کند که چه تصمیمی می­خواهد بگیرد.
  • تشکیل سلسله مراتب تصمیم: تصمیم‎گیرنده بایستی آغاز شاخص‎های مهم مربوط به تصمیم‎گیری را مشخص کند و سپس مطالعه کند که آیا این شاخص‎ها واضح و مشخص هستند یا به اظهار دیگر قابل تعریف دقیق هستند. در صورت نیاز شاخص‎های فرعی هر کدام از این شاخص‎ها را مشخص کند
  • تشکیل ماتریس مقایسات زوجی: برای هر یک از گروه‎ها بایستی یک ماتریس مقایسات زوجی تشکیل گردد.
  • بدست آوردن وزن: با بهره گیری از ماتریس‎های مرحله سوم وزن‎های هر یک از شاخص‎ها یا زیر شاخص‎ها یا گزینه‎های تصمیم را مشخص کنید.

 

2-8-2- تصمیمگیری گروهی

گاهی اوقات تصمیم‎گیری به وسیله یک فرد خاص انجام نمی‎گردد بلکه ممکن می باشد در هنگام تصمیم‎گیری نیاز به تلفیق نظر چندین نفر وجود داشته باشد. مطالب اظهار شده قبل برای هنگامی مناسب می باشد که تعداد افرادی که نظر آنها در تصمیم‎گیری دخیل می باشد یک نفر باشد.زمانی که تعداد افراد تصمیم‎گیرنده چندین نفر باشد می‎توان از هر یک از افراد یک ماتریس مقایسه زوجی خواست. یعنی از هر کدام از افراد به صورت جداگانه نظرخواهی نمود. سپس با بهره گیری از ارتباط(2-3) عناصر ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه نمود (آذر و رجب‎زاده، 1381):

[1]Kamal

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد