عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

روش ها و ابزار جمع آوری داده ها

3-4-1) روش جمع آوری داده ها

برای جمع آوری اطلاعات، از منابع متعددی می توان بهره گیری نمود، روشهای مختلفی نیز هست که با در نظر داشتن نوع و هدف پژوهش، موضوع مورد پژوهش و خصوصیات جامعه آماری انتخاب می شوند. بطور کلی روش های جمع آوری داده ها به دو دسته تقسیم می گردد:

الف ) روش های مستقیم: مانند نظاره، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.

ب) روش های غیر مستقیم: نظیر بهره گیری از اسناد و مدارک.

یک پژوهش بایستی هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیماً ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‎های جمع آوری شده توسط دیگران (کتاب ها، اسناد و. . . ) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی، 1381). داده ها و اطلاعات مربوط به این پژوهش به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اوّل اطلاعات مربوط به ادبیّات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد. در این خصوص محقق با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل کتب، نشر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و مقالات لاتین، بخش نظری و ادبیات پژوهش را، جمع آوری، مطالعه و تدوین نمود. دسته دوّم شامل اطّلاعات مربوط به فرضیات و متغیرهای پژوهش بوده می باشد که علاوه بر منابع ادبیاتی، با بهره گیری از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه مذکور حاوی 26 گویه یا سوال می باشد که سئوالات آن در 8 بخش طبقه بندی شدند:

تصویر کشور مبداء برند 4 سوال سوال 1 تا 4
در دسترس بودن 5 سوال سوال 5 تا 9
کیفیت ادراک شده 3 سوال سوال 10 تا 12
آگاهی از نام برند 2 سوال سوال 13 تا 14
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وفاداری برند

4 سوال

سوال 15 تا 18 تصویر برند

2  سوال

سوال 19 تا 20 آشنایی با برند

3 سوال

سوال 21 تا 23 اعتبار کلی

3 سوال

سوال 24 تا 26

 

در این مطالعه متغیر ها با بهره گیری از سوالات 7 امتیازی مقیاس لیکرت (1: کاملاً مخالفم تا 7: کاملاً موافقم) اندازه گیری شدند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

1-5-2) اهداف فرعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد