عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

  • مزیت درک شده:

در این پژوهش مزیت درک شده با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 15 تا 17) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش مزیت درک شده به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: راحت بودن انجام همه کارهای بانکی با همراه بانک، بهبود عملکرد، آسان تر شدن انجام معاملات.

 

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • رضایت مشتری:

در این پژوهش رضایت مشتری با بهره گیری از پرسشنامه­ای براساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) شامل 3 سؤال (از شماره 18 تا 22) سنجیده شده می باشد. مانند شاخص­هایی که برای سنجش رضایت مشتری به­کار گرفته گردید عبارت­اند از: برآورده شدن توقعات، طراحی عملکرد بر اساس درک مشتری، تناسب خدمات با نیاز مشتری، سرعت بالای پردازش، رضایت کلی از خدمات همراه بانک.

1-7- قلمرو پژوهش

١- ۷-١- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر در حیطه منابع انسانی و رفتار مصرف کننده و بطور اخص در زمینه سیستم های اطلاعات مدیریت( MIS ) و کیفیت اطلاعات و خدمات می باشد.

١- ۷-٢- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش شعب بانک صادرات در سطح استان گیلان می باشد.

١- ۷-٣- قلمرو زمانی پژوهش

داده‌های این پژوهش در زمستان 1393 و بهار 1394  جمع‌آوری‌شده می باشد.

١- ٨جمع­بندی فصل اول

در این فصل به تشریح طرح پژوهش پرداخته‌شده و پس از تصریح‌ی مختصری به مفهوم، اهمیت و ضرورت، اهداف و فرضیه‌ها، روش پژوهش در چند قسمت فرعی شامل نوع پژوهش، متغیرها  موردبررسی قرارگرفته می باشد. همچنین واژگان و اصطلاحات تخصصی نیز در این فصل اظهار‌شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد