شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

-پژوهش کاربردی

هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده، بر طرف گردد.در این  نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای می باشد که کاربرد مشخصی درمورد فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می کند.(خاکی،1379)

ویژگی‌های تحقیقات کاربردی:

-آزمودن کارائی  نظریه‌های علمی در یک حوزه خاص

-تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص

-افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص

-پیشبرد پژوهش و روش شناسی در یک زمینه خاص

-ارائه دانش کاربردی تائید شده در یک زمینه خاص(بازرگان ،دیگران،1380)

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی می باشد ، زیرا که هدف این پژوهش شناسایی موانع توسعه صادرات و ارائه راهکارهایی برای بر طرف کردن این موانع می‌باشد.

2-پژوهش توصیفی :

شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه و پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می گردد. بعضی، تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می‌دانند،مانند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-پژوهش پیمایشی [1]

2-پژوهش همبستگی[2]

3-پژوهش کاری(علمی،اقدام پژوهشی)[3]

4-مطالعه موردی(مورد کاوی)[4]

[1] Survey research

[2] Correlation  research

[3] Action research

[4] Case study

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد