شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

– پاسخگویی به نیاز مشتریان :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاسخگویی یکی از مهمترین رکن از ارکان نظام بانکی می باشد . زمانی که بانک انگیزه های مشتریان را شناخت و نیازهای آنان را مورد مطالعه قرار داد بایستی پاسخگویی متناسب با خواسته آنان را داشته باشد . زیرا که اگر پاسخگویی وجود نداشته باشد نارضایتی مشتریان را به همراه خواهد داشت . در نظر داشتن این امر مهم تعهد مشتریان را به بانک افزایش می دهد و حس اعتماد و اطمینان خاطر از برآورده شدن نیازهایشان را به ارمغان می آورد. پس بانکها ، سازمانها و موسسات مالی و . . . بایستی نسبت به پاسخگویی و ارضای نیازهای مشتریانشان تمامی کوشش خود را به کار گیرند تا به منافع و هدف نهایی خود برسند .

2-4-9- درجه بندی و متمایز کردن مشتری :

1- دسته بندی مشتریان ، روش تجزیه و تحلیل نیازها ، دیدگاهها و انتظارات پیچیده مشتریان می باشد که با طبقه بندی مشتریان به گروههای همگون یعنی افراد خاصی که نیازها ، ادراکات و توقعات مشابه دارند ، انجام می شود .

2- دسته بندی مشتریان بر اساس نیاز : شناخت نیاز های مشتریان و ارضای آنها یکی از روشهای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ مشتریان کنونی می باشد . شرکتها و موسساتی که فاقد این مهارت باشند کم کم از صحنه بازار و رقابت حذف می گردند .

3- دسته بندی مشتریان بر اساس خدمات : این دسته بندی بر اساس خدمات متفاوتی می باشد که به گروههای مختلف صورت می پذیرد .

4- دسته بندی مشتریان بر اساس وفاداری : مشتریان را می توان بر اساس سطح وفاداری آنها طبقه بندی نمود و کالا و خدمات مناسب با گروه آنها را ارائه نمود(صفاری نژاد، رحیمی، 1387،ص24).

نمودار (2-2) صفحه بعد انواع دسته بندی مشتریان را نشان می دهد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

  • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
  • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
  • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
  • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد