عنوان کامل پایان نامه :

  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

سودمندی استنباط شده(فایده)

سودمندی استنباط شده، به عنوان «درجه­ای می باشد که یک عضو سازمان عقیده دارد که بهره گیری از یک سیستم خاص عملکرد شغلی وی را بهبود خواهد داد» تعریف شده می باشد. در محدوده یک سازمان، کارکنان عموماً برای ارائه عملکرد مناسب به وسیله افزایش حقوق، ترفیع، پاداش و سایر تشویقات مورد طرفداری قرار می­گیرند. سیستمی که برداشت از فایده آن بالاست، به این ترتیب، سیستمی می باشد که کاربر به وجود ارتباط مثبتی بین بهره گیری و تاثیر در عملکرد و پیامدهای آن اعتقاد دارد (دیویس و اولسون، 1995).

یکی از متغیرهایی که راجرز در پذیرش نوآوری موثر می­داند مزیت نسبی آن نوآوری می باشد. در حقیقت، برداشت از فایده و مزیت نسبی که توسط دو محقق مذکور (دیویس و راجرز) به کاربرده شده­اند، مفهوم یکسانی ر االقا می­کنند. هر دو سازه به طریق مشابهی(یعنی پیشرفت نسبی در عملکرد)تعریف شده­اند (تیلور و تاد[1]، 1995).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این عامل را می­توان با نظریه اغنای اطلاعاتی[2] مربوط دانست. بر اساس این نظریه، افراد یک رسانه ارتباطی را به وسیله مرتبط کردن نیازهای اطلاعاتی کار خود به غنای اطلاعاتی آن رسانه انتخاب می­کنند. ونکاتش و براون(2001)، سازه «بروندادهای سودمندی[3]» را برای توصیف این متغیر به کار برده­اند )موحدی، 1384)

2-7- سهولت کاربرد استنباط شده

سهولت کاربرد استنباط شده به عنوان« درجه­ای که یک عضو سازمان عقیده دارد که بهره گیری از یک سیستم خاص، بدون سختی و بی نیاز به کوشش زیاد می باشد» تعریف شده می باشد. مقصود از کوشش منبع محدودی می باشد که یک فرد بایستی به فعالیت­های گوناگونی که نسبت به آن­ها مسئولیت دارد تخصیص دهد . کاربردی که ساده­تر به نظر آید، احتمال پذیرش آن بیشتر می باشد(دیویس، 1989)

برداشت از سهولت کاربرد متضاد متغیر پیچیدگی در مدل پذیرش نوآوری راجرز می باشد، این متغیرها هم در مطالعه انتشار نوآوری­ها به گونه کلی و هم در انتشار تکنولوژی اطلاعات به گونه خاص کاربرد داشته­اند. پیچیدگی، اثر منفی بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات دارد(موحدی، 1384). در مطالعات گوناگونی، تاثیر برداشت از سهولت کاربرد و یا متضاد آن، پیچیدگی، بر بهره گیری از تکنولوژی تأیید شده می باشد(مانند در بهره گیری از اینترنت)( موحدی، 1384).

[1] Taylor &  Todd

1 Information Richness Theory

2 Utilitarian Outcomes

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد