عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار، راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(ریاحی، 1384: 203). روشهای پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن 2 بعد مهم تقسیم نمود : هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی می باشد. هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن  نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد و پژوهش توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (خاکی، 1388).

  • پس پژوهش حاضر از آنجائیکه نتایج آن برای آگاهی صاحبان برندها از عوامل مختلف مؤثر بر افزایش اعتبار کاربرد دارد از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد؛و از نظر روش گردآوری داده ها نیز پژوهشی توصیفی می باشد زیرا  به مطالعه توزیع ویژگی های جامعه مشتریان برندهای مورد پژوهش میپردازد و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط بین آنان را در چارچوب مشخص، توصیف می کند.

 

 

3-3) جامعه[1] و نمونه[2] آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1387) که محقق علاقه مند می باشد یافته های پژوهش را به آن تعمیم دهد (دلاور، 1385). و نمونه عبارت می باشد از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب می گردد، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(نادری و نراقی، 1378).

در پژوهش کلیه مصرف کنندگان تلفن همراه و لپ تاپ در استان گیلان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند که به جهت نامحدود بودن حجم جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای  طبقه بندی تصادفی بهره گیری گردید و از فرمول زیر جهت برآورد حجم نمونه بهره گیری گردید:

که در آن:

Z : مقدار متغیر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان

p : برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه

q : برآورد مشهود نبودن صفت متغیر در جامعه

e : مقدار اشتباده مجاز در اندازه گیری مشاهدات متغیر در جامعه

حداقل حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و خطای 5%، 384 نفر می باشد.

[1] Population Universe

[2] Sample

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد