شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

سیاستهای دولت : منظوربررسی تأثیر تقویت کننده و یا تضعیف کننده دولت در بهبود وضعیت صنعت  و صادرات آن می باشد متغیرهای مورد مطالعه دراین خصوص  عبارتند از:

خصوصی سازی صنعت تون ماهی، سیاستهای تشویقی صادرات ،سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک  ،برگزاری نمایشگاههای تخصصی

شرایط توزیع : به تأثیر بهبود دهنده و یا تضعیف کننده عوامل و امکانات توزیع و حمل و نقل در توسعه صنعت و صادرات تون ماهی تصریح دارد. متغیرهای مورد مطالعه دراین خصوص  عبارتند از:

کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی،هزینه حمل و نقل،بسته بندی،تبلیغات

 

عوامل مدیریتی: این عوامل  به چگونگی سازماندهی و مدیریت شرکتهادر صنعت تون ماهی تصریح دارد و شامل موارد زیر می باشد:

تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی ،در نظر داشتن واحدهای پژوهش و توسعه ،کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت ،در نظر داشتن فعالیتهای بازاریابی بین المللی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد