عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

تابع عضویت[1]

مفهوم تابع عضویت از اهمیت ویژه‎ای در تئوری مجموعه‎های فازی برخوردار می‎باشد؛ زیرا که تمام اطلاعات مربوط به یک مجموعه فازی به وسیله تابع عضویت آن توصیف و در تمام کاربردها و مسایل تئوری مجموعه‎های فازی از آن بهره گیری می‎گردد. در واقع تابعی که درجه ( مقدار) عضویت عناصر مختلف را به یک مجموعه نشان دهد، تابع عضویت گویند. برای نمایش تابع عضویت فازی از حرف بهره گیری می‎گردد. تابعی که درجه عضویت عنصر x به مجموعه فازی Ã را نشان دهد با  نمایش داده می‎گردد. به گونه اختصار تفاوت مفهوم درجه عضویت در مجموعه‎های کلاسیک و فازی به می‎توان به صورت زیر بیان نمود:

ارتباط  2-1

روابط فوق نشان می‎دهد که برد توابع عضویت کلاسیک، مجموعه دو عضوی صفر و یک می باشد در حالی که برد توابع عضویت فازی، بازه بسته صفر و یک می‎باشد.

 

2-7-4- سیستمهای فازی

سیستم فازی سیستمی می باشد که اطلاعات ورودی آن به گونه نادقیق (فازی)، پردازش‎های سیستم به گونه تقریبی (فازی) و تصمیم‎گیری سیستم نیز با شرایط فازی انجام می‎گردد. روش‎های مختلفی برای مدل‎سازی اطلاعات ورودی سیستم و پردازش و تبدیل آن به تصمیم هست که یکی از آنها بهره گیری از قوانین فازی با ساختار (اگر- آنگاه) می باشد. در این صورت یک سیستم فازی مجموعه‎ای از قوانین فازی (اگر-آنگاه) می باشد (شوندی، 1385).

 

2-7-5- متغیر کلامی[2]

مقصود از متغیر زبانی، متغیرهایی هستند که دارای ارزش عددی نیستند. بلکه مقادیرشان، کلمات یا جملات در یک زبان طبیعی یا مصنوعی می‎باشد (منهاج، 1386).

 

2-7-6- اعداد فازی مثلثی

عدد فازی مثلثی بر اساس سه پارامترm, l وu به صورت تعریف می‎گردد که پارامتر l کمترین مقدار ممکن و m امیدبخش‎ترین مقدار ممکن و پارامتر u بزرگترین مقدار ممکن را دارا می‎باشند که یک رویداد فازی را توصیف می‎کنند. هر عدد فازی مثلثی دارای دو نقطه (l,u) با درجه عضویت صفر و یک نقطه m با درجه عضویت یک می‎باشد و در سایر نقاط تابع عضویت، مشخص کننده درجه عضویت می‎باشد. تابع عضویت یک عدد فازی مثلثی به صورت زیر اظهار می‎گردد

25.Membership Function

[2]. Linguistic Variable

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد