عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

آگاهی از نام برند/تداعی معانی

تعریف نظری: آکر آگاهی از نام تجاری را همچون پایه و تکیه گاهی می داند که تداعی نام تجاری به آن تکیه کرده می باشد. همچنین یک تداعی نام تجاری هرچیزی ست که مشتری را به نام تجاری پیوند میزند و میتواند مواردی زیرا تصویر های ذهنی مصرف کننده، ویژگی های محصول، جایگاه مصرف، تداعی سازمانی، شخصیت ونمادهای نام تجاری باشد (Aaker, 1996)

تعریف عملیاتی: جهت اندازه گیری متغیر مذکور از مولفه هایی همچون تشخیص و یاد آوری برند در ذهن مشتری در هنگام خرید و همچنین سرعت این رخ داد از طریق سوالات 13 و14 پرسشنامه بهره گیری شده می باشد.

 

1-8-5) وفاداری به برند

تعریف نظری:  وفاداری به نام تجاری به معنی تکرار خرید استف که علت های این رفتار فرایندی روانی میباشد. به بیانی دیگر تکرار خرید صرفاً یک واکنش اختیاری نیست، بلکه نتیجه عوامل روانی احساسی و هنجاری می باشد (Meller & Hanssan, 2006).

 

تعریف عملیاتی: وفاداری برند شامل دو بعد رفتاری و نظری می باشد. از این رو با در نظر داشتن شاخص های همچون تعهد، اعتماد، رضایت، تعلق خاطر و دلبستگی به یک برند و از طریق سوالات 15 الی 18پرسشنامه اندازه گیری شده می باشد.

 

1-8-6) تصویر برند

تعریف نظری: تصویر برند پدیده ساده ادراک می باشد که تحت تأثیر فعالیتهای شرکت قر ار می گیرد. پرفسور کوین کلر، دانشمند و نظریه پرداز برجسته حوزه مد یریت برند، تصویر برند را ادراک مصرف کننده در ارتباط با برند میداند که توسط تداعیات برند موجود در حافظه، بازتاب می یابد (Aaker, 1996).

تعریف عملیاتی: تصویر برند نیز با در نظر داشتن مولفه هایی همچون پیشرو بودن در بازار و تجربه و مشتری محوری از طریق سوالات 19 الی 20 مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد.

 

1-8-7) آشنایی با برند

تعریف نظری: آشنایی با برند، مجموعه ای از تجربیات مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با برند محصولات و خدمات که توسط مصرف کننده از طریق دیدن تبلیغات، تعامل با نمایندگان فروش، آزمایش ومصرف محصول و. . . بدست می آید. (Tam,2008)

تعریف عملیاتی: آشنایی با برند در شرایط تصمیم گیری با درگیری های مختلف کاملا موثر بوده و سنجش آن در شکل گیری و استحکام پیوند برند در وجه برند کاملا متمایز می باشد. از این رو این عامل از طریق پاسخ به سوالات 21 الی 23 اندازه گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد