عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

مقدمه

پژوهش، مطالعه نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در ورد پدیده هاست که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می گردد (خاکی، 1390: 87). دستیابی به هدف پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل متدولوژی به کارگرفته شده در این پژوهش که به مقصود مطالعه«عوامل موثر بر افزایش اعتبار کلی برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  » صورت گرفته می باشد را نشان می دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش پژوهش، معرفی جامعه ونمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری وسنجش اطلاعات و سرانجام آزمون های آماری جهت تحلیل و پردازش اطلاعات تشریح می‎گردد.

 

3-2) روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار، راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(ریاحی، 1384: 203). روشهای پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن 2 بعد مهم تقسیم نمود : هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی می باشد. هدف از پژوهش کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری می باشد که به وسیله آن  نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد و پژوهش توصیفی، آن چیز که را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (خاکی، 1388).

  • پس پژوهش حاضر از آنجائیکه نتایج آن برای آگاهی صاحبان برندها از عوامل مختلف مؤثر بر افزایش اعتبار کاربرد دارد از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد؛و از نظر روش گردآوری داده ها نیز پژوهشی توصیفی می باشد زیرا  به مطالعه توزیع ویژگی های جامعه مشتریان برندهای مورد پژوهش میپردازد و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط بین آنان را در چارچوب مشخص، توصیف می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

  • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

  • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
  • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
  • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
  • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد