شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

بر اساس مکان

این پژوهش از نظر مکانی، به علت محدودیت های  مختلف، فقط در شهر تهران انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهر می‌باشد.

 

1-6 قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در آبان ماه 1392 آغازشد و در تیر ماه  1393 به پایان رسید.

 

1-7 روش گرد آوری داده ها

 داده های پژوهش حاضر به صورت میدانی از فروشندگان یخچال و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده می باشد. به گونه کلی در این پژوهش از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر بهره گیری شده می باشد.

اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده‌اند. این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندرکاران صنعت یخچال به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از  فروشندگان به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (نشریات، پایان نامه های مرتبط، کتاب ها )به دست آمده‌اند.

 

1-8 ابزارهای گردآوری داده‌ها

در پژوهش حاضر داده‌های ابتدایی بر اساس داده‌های اولیه موجود و به کمک مصاحبه‌های صورت پذیرفته با  بعضی از فعالین صنعت یخچال بدست آمده، و سپس با کمک پرسشنامه‌هایی که امکان امتیاز دهی از 1 تا 10 را دارا بودند، معیار‌‌های مورد نظر بدست آمد. در نهایت با کمک پرسشنامه سلسله مراتبی معیارهای بدست آمده دو به دو با هم مقایسه گردیده و با کمک نرم افزارانتخاب خبره  به تحلیل داده‌ها پرداخته گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر اندازه خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این پژوهش به مطالعه عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در مطالعه ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان می باشد.

1-4-2 هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش مطالعه دو برند الجی و اسنوا با در نظر داشتن این عناصر می‌باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد