عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان)

) فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

 • ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند تأثیر میانجیگری دارند.

 

فرضیه های فرعی

 • بین کشور مبداء برند و در دسترس بودن برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کشور مبداء برند و کیفیت دریافت شده برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کشور مبداء برند و آگاهی از نام برند/تداعی معانی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کشور مبداء برند و وفاداری به برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کشور مبداء برند و تصویر برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کشور مبداء برند و اشنایی با برند ارتباط مثبت هست.
 • بین تصویر برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین در دسترس بودن برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین کیفیت دریافت شده از برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین آگاهی از نام برند/تداعی معانی برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین وفاداری به برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.
 • بین اشنایی با برند و اعتبار کلی برند ارتباط مثبت هست.

 

1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

 • متغیر مستقل

 

1-8-1) تصویر ذهنی کشور مبدأ برند

تعریف نظری: روث و رومئو[1](1992) تصویر ذهنی کشور  را بصورت ” تمامی اداراکت شکل گرفته مصرف کنندگان از محصولات یک کشور مشخص، بر مبنای ادارکات پیشین آنها از تولیدات  کشور وضعف وقوت بازاریابی” تعریف نموده اند. زوگنر روث و دیامانتوپولوتوس[2] (2009) اظهار داشته اند تصویر ذهنی کشور، منعکس کننده عقاید و احساسات مصرف کنندگان می باشد و نتیجه مستقیم آگاهی  وعقاید آنها بدون در نظر گرفتن درستی یا نادرستی این عقاید و آگاهی ها درمورد کشوری خاص می باشد.

[1]. Roth & Romeo

[2]. Zeugner-Roth & Diamantopoulos

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی

 • مطالعه تأثیر میانجیگری ابعاد اعتبار برند در ارتباط بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

1-5-2) اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر وفاداری به برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ
 • مطالعه تاثیر تصویر برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ
 • مطالعه تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آشنایی با برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر کیفیت دریافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب
 • مطالعه تاثیر آگاهی از نام برند(تداعی معانی) بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ  (مورد مطالعه استان گیلان) با فرمت ورد