طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

جامعه آماری

در این پژوهش جامعه آماری شامل گروه­هایی می باشد که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. پس گروه­های زیر بدین مقصود پیشنهاد می­گردد:

  1. شرکت­های بیمه بازرگانی
  2. شرکت­های بیمه اتکایی
  3. شرکت­های تامین سرمایه
  4. کانون نهادهای مالی و اعضای آن
  5. کانون کارگزاران و اعضای آن

1-7- ساختارکلی پژوهش

در فصل اول کلیات پژوهش ارایه گردید. مقدمه، اظهار مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه­ها مورد مطالعه قرار گرفت.

در فصل دوم ضمن اظهار مقدمه، مفاهیم نظری پژوهش تشریح و تبیین می­گردد. در ادامه با مروری بر ادبیات پژوهش، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع پژوهش صورت گرفته می باشد، مورد مطالعه قرار می­گیرد.

در فصل سوم آغاز قلمرو زمانی پژوهش، فرضیه­ها و متغیرهای پژوهش تشریح می­گردد. سپس به اظهار روش انجام پژوهش، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده­ها و آزمون سؤالات ارایه می­گردد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته می باشد. چگونگی طبقه­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد بهره گیری، تصریح شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه­ها ارایه می­گردد.

در فصل پنجم اختصار پژوهش اظهار می­گردد و نتیجه­گیری و مطالعه تطبیقی یافته­ها آورده خواهد گردید. در پایان این بخش محدودیت­های پژوهش، پیشنهادها و زمینه­های تحقیقات آتی ارایه می­گردد. پیوست­های پژوهش شامل اطلاعات بهره گیری شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­گردد.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به مقصود افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد