شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

روش انجام پژوهش

روش پژوهش از نظر ماهیت و اهداف

از لحاظ مقاصد پژوهش  این پژوهش کاربردی می باشد و از روش توصیفی _تحلیلی برای  انجام پژوهش بهره گیری خواهد گردید.پژوهش توصیفی شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد.(سرمد ، بازرگان،حجازی،81،1377).

 

روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش

روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش و جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نوع علی می باشد.

مراحل انجام پژوهش

  • با بهره گیری از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای و منابع موجود پروپوزال پژوهش تدوین گردید.
  • تدوین ادبیات موضوع
  • برای جمع آوری داده از تکنیک های کسب اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک مربوط بهره گیری گردید.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش

شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی و ارائه راهکارهایی برای  رفع آن

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد