شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

دیدگاههای عملکرد شغلی:

مردم زمانی می توانند کارهایشان  را به خوبی انجام دهند که توانایی  و انگیزش لازم را داشته باشند. شرایط سازمانی می تواند این ویژگی شخصی را افزایش دهد و یا با ایجاد موانع و گرفتاریهای ممکن عملکرد شغلی مطلوب را پایین آورد. سه متغبر توانایی ،انگیزش، و گرفتاریها در شکل 2-2 ارائه شده اند(اسپکتور2000).

 

 
نمودا2-2: ارتباط بین توانایی، انگیزش و گرفتاریهای سازمانی با عملکرد شغلی(اسپکتور2000)

چنانچه نمودار 2-2 نشان می دهد عملکرد خوب نیازمند توانایی و انگیزش می باشد. گرفتاریهای سازمانی مثل آموزش کافی با عملکرد خوب تداخل پیدا می ‌کند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-2-11-1- توانایی و عملکرد:

بیشتر تلاشهای روان شناسان صنعتی و سازمانی در امر گزینش کارکنان بر تعیین تواناییهای لازم برای مشاغل معین و یافتن افرادی که چنین تواناییهایی را دارا هستند متمرکز استبرای این مقصود در آغاز روش های تحلیل شغل افراد محوری برای تعیین لازم (دانش، مهارتها،توانایی و ویژگیهای دیگر شخصی) برای یک شغل مورد بهره گیری قرار میگیرد وقتی کهKSAOS  آماده میشود در گام بعدی از روشهای گزینش برای یافتن افرادی که ویژگیهای مناسب  را دارا هستنداستفاده میشود.KSAOS بیشتر طرحهای گزینش برای ارزیابی تواناییها شکل گرفته اند. سر انجام علاوه بر آن ویژگیهایی که کارکنان با خود می اورند دانش و مهرتهای اضافی و مورد نیاز از طریق آموزش انجام می گیرد.به خوبی ثابت شده که حیطه های متفاوتی از توانایی با عملکرد شغلی مرتبط هستند.

به عنوان مثال گانتنبرگ، آروی ، ازبورن و جینرت( نقل از نعامی،1381) نشان داده اند که توانایی شناختی عملکرد را در بیشتر مشاغل پیش بینی می کند. با وجود این هر چه شغل نیازمند توانایی ذهنی بالاتری باشد ارتباط بین توانایی شناختی و عملکرد شغلی قویتر میشود.به تعبیری توانایی برای مشاغلی که نیازمند فعالیتهای ذهنی هستند(مانند مهندسی) مهمتر می باشد تا مشاغل ساده(مانند دفتر داری)کالدول و اورایلی (1990) نشان دادند که هماهنگی تواناییهای افراد با  مورد نیاز برای یک شغل که از طریق تحلیل شغل بدست می آیداستراتژی مفیدی برای افزایش عملکرد شغلی محسوب KSAOSمیشود.

آنها همچنین نشان داده اند که کارکنانی  که تواناییهایشان با مشاغلشان هماهنگند بیشتر خشنود هستند.این نتایج با این اندیشه که عملکرد شغلی ممکن می باشد به خشنودی شغلی منجر گردد متناسب می باشد کارکنانی که ویژگیهای لازم را برای عملکرد مطلوب دارا هستند در شغل خود موفق میشوندو در نتیجه خشنود تر می شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 چه ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران) هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی وتبیین ارتباط بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان با فرمت ورد