عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

رویه های صادارتی پیچیده

3- ریسک موجود در تجارت خارجی ((Kedia, and Chhokar, 2006

در پژوهش دیگری که توسط گروت و کیرشوف  در سال 2001 تحت عنوان  تجزیه تحلیل موانع صادراتی شرکتهای کوچک  انجام گرفته می باشد، 5 عامل زیر به عنوان موانع اصلی صادرات مطرح نموده می باشد:

1- مسائل مربوط با سیاستهای دولت

2- پیچیدگی فنی یا رویه ای

3-تفاوت های زمینه ای

4- محدودیت های استراتژیک

5- رقابت موجود در شرکتهای داخلی (Grote and etal, 2001)

ویلسون در سال  2002عمده ترین معضلات شرکتهای صادر کننده را در ناتوانی شرکتها در دستیابی به قیمتهای رقابتی و هزینه های بالای حمل و نقل معرفی می کنند .) (Wilson,2002

شرینگهوس و راجسون  موانع صادراتی را در دسته بندی کلی عملیاتی ،اطلاعاتی،انگیزشی و دانشی قرار داده  و شرکتهای غیر صادرکننده را نیز به 4 دسته زیر تقسیم می نمایند:

1-شرکتهای بی تفاوت

2-شرکتهای  ضعیف ( از نظر توان رقابتی )

3-شرکتهای با گرایش فعالیت داخلی

4-کسب و کار های کوچک (Musonda et al,2001)

کریستنز و سنتنر  در سال 1987  مهمترین موانع صادراتی صادرکنندگان را شامل موارد ذیل می دانند:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش:

شناسایی معضلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

اهداف فرعی شامل :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رتبه بندی موانع شناسایی شده

ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود   صنعت تون ماهی

ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی با فرمت ورد