عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

 

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

 

  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

 

  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

 

1-5 –  فرضیه های پژوهش:

فرضیه های پژوهش به تبیین زیر می باشند:

فرضیه1)کیفیت خدمات تاثیر بسزایی در خود کارآمدی مشتریان دارد.

فرضیه2) کیفیت اطلاعات تاثیر بسزایی در خود کارآمدی مشتریان دارد.

فرضیه3) خودکارآمدی تاثیر بسزایی در سادگی بهره گیری از خدمات موبایل بانک دارد.

فرضیه4) خودکارآمدی تاثیر بسزایی در بهینگی بهره گیری از خدمات موبایل بانک دارد.

فرضیه5) سادگی بهره گیری از خدمات موبایل بانک  تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

فرضیه6) بهینگی بهره گیری از خدمات موبایل بانک  تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

فرضیه7) خودکارآمدی مشتریان تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک

اهداف فرعی:

 

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

 

  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

 

  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد