عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش :

 • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
 • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
 • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان
 • 7) مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

1-6- سوالات پژوهش :

از آنجایی که این پژوهش با بهره گیری از مدل کانو دسته بندی و سپس به کمک روش AHP اولویت بندی گردیده می باشد ، لذا همانند بعضی از تحقیقات باتوجه به شیوه پژوهش به جای فرضیه پژوهش از سوال پژوهش بهره گیری   می گردد . به بیانی دیگر سوالات فرعی پژوهش مورد مطالعه قرار خواهند گرفت که به تبیین ذیل می باشند :

 • نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان کدامند ؟
 • نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک چه مواردی می باشد ؟
 • نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان بانک چه می باشد ؟
 • آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای بایدی با کارمندان بانک یکسان می باشد ؟
 • آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای عملکردی با کارمندان بانک یکسان می باشد ؟
 • آیا دیدگاه مشتریان در مورد نیازهای انگیزشی با کارمندان بانک یکسان می باشد ؟
 • آیا از لحاظ اولویت بندی تفاوتی میان دیدگاههای مشتریان و کارمندان هست ؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

 • 1) شناسایی نیازهای بایدی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 2) شناسایی نیازهای عملکردی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 3) شناسایی نیازهای انگیزشی مشتریان از دیدگاه مشتریان و کارمندان
 • 4) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای بایدی مشتریان
 • 5) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای عملکردی مشتریان
 • 6) مقایسه دیدگاه مشتریان و کارمندان نسبت به دسته بندی نیازهای انگیزشی مشتریان

مقایسه نقطه نظرات مشتریان و کارمندان بانک سپه نسبت به اولویت نیازهای مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با فرمت ورد