عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

– ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه 

ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ از ﺳﺎل 1992 در اروﭘﺎ ﻣﻄﺮح و اراﺋﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 1999   ﺑﺎ ورود WAP[1] ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻪوﺟﻮدآوردن اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ در ﻫﺮ زﻣﺎن، اﺛﺮ زﻳﺎدی در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻣﺒﺎدﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﻳﮕﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و از ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻣﺪل از ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل دﻳﮕﺮ از ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﮔﻮﺷﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. از دﻻﻳﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺗﺮی اﻳﻦ روش در ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ (در ﻣﺤﺪوده ای  ﻛﻪدارای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ اﺳﺖ) و ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت در اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺳﺖ و دلیل دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﺮاوان اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﻪاﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻬﻴﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺪل در ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﺮوﻳﺲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮیﭘﺮوﺗﻜﻞWAP و SMS ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻮﺷﻲ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﮔﺮدش ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه و ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.(راوند،1389)

2-5- مدل­های پذیرش فناوری اطلاعات

برای استقرار فناوری اطلاعات، مدل­های مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. بعضی از این مدل­ها مبنای تئوریک دارند و بعضی دیگر به صورت مستقیم از مطالعه ادبیات، مشاهدات و تجارب حاصل شده­اند. در حقیقت پس از یک دهه کوشش برای شناسایی عوامل موثر بر بهره گیری از فناوری اطلاعات، از سال­های میانی دهه 80 پژوهشگران کوشش خود را بر طراحی و آزمودن مدل­هایی که می­تواند به پیش­بینی بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر فناوری اطلاعات یاری رساند، متمرکز کرده­اند (باروتی اردستانی،1385)

مدل­های با مبنای تئوریک غالباً بر پایه نظریه­های تغییر یا به گونه کلی نظریه­های رفتاری بنا نهاده شده، پذیرش و استقرار یک فناوری جدید اطلاعاتی را یک توجه، یک قصد رفتاری و یا نهایتاً یک رفتار که منجر به پذیرش تغییر می­گردد، می­دانند.

[1] Wireless application protocol

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به تبیین زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

  • شناسایی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری همراه بانک از سوی مشتریان بانک
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی:

  • کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان
  • مطالعه تأثیر بهینه و سادگی بهره گیری از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان با فرمت ورد