شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

  • مقدمه

هر پژوهش و پژوهشی با یک مساله آغاز می­گردد. مساله پژوهش موجب ایجاد سوال­هایی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می­گردد. پس وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، مطالعه و پژوهش برای تأیید یا رد فرضیه­هاست. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش ونتیجه­گیری در خصوص داده­های جمع­آوری شده در مورد پژوهش، ورودی اساس و پایه محقق می­باشد و در نهایت محقق بایستی با در نظر داشتن داده­های گردآوری شده در خصوص رد یا تأیید فرضیه­ها و پاسخگویی به سؤالات بعدی اقدام نماید. اما همان گونه که عیان و محرز می­باشد. داده­ها، اطلاعات خام و غیرقابل اتکایی هستند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل بهره گیری بایستی تحلیل گردند تا بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده اقدام به تصمیم­گیری نمود. لذا در این فصل به مطالعه چگونگی گردآوری داده­ها، تحلیل آن­ها جهت بهره گیری از داده­های خام در راستای سؤالات پژوهش پرداخته می­گردد. همچنین در این فصل، تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونه­گیری و چگونگی پاسخگویی به سؤالات) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای پژوهش حاضر مطالعه می­گردد.

 

محقق پس از تهیه و تنظیم موضوع پژوهش بایستی در فکر انتخاب روش پژوهش باشد. هدف از انتخاب روش پژوهش، این می باشد که مشخص گردد برای مطالعه موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم می باشد و محقق چه روش یا شیوه­ای را اتخاذ کند تا او هرچه دقیق­تر و سریع­تر به پرسش یا پرسش­های مورد نظر دست یابد. پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش­هایی می باشد که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد مطالعه می باشد(سرمد و همکاران،1383).با در نظر داشتن این که پژوهش حاضر، به جمع­آوری اطلاعات برای پاسخ به سوال­های مربوط به وضعیت فعلی می­پردازد، لذا روش پژوهش به کار رفته در این طرح، توصیفی – پیمایشی می باشد.

 

  • جامعه آماری

جامه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه که می­توانستند در این نظرسنجی مشارکت داشته باشند، تشکیل داده­اند.

  • نمونه آماری

از آنجائیکه اندازه جامعه آماری کم وبیش بزرگ بوده، اندازه دقیق جامعه دردسترس پژوهشگران قرار نداشت. در مطالعه موردی حاضر داده­های لازم جهت تجزیه و تحلیل، از طریق نمونه­گیری هدفمند از نوع قضاوتی بدست آورده گردید. زیرا که تنها با این شیوه از نمونه­گیری می­باشد که می­توان اطلاعات لازم را از افراد خاصی که دارای دانش مربوطه هستند و می­توانند اطلاعات مورد نظر را ارائه دهند، گرد آوری نمود. خاطر نشان می گردد که در پژوهش حاضر تعداد افراد نمونه 10نفر می­باشند.)اصغرپور،1385)

  • روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش داده­ها با بهره گیری از پرسشنامه مقایسات زوجی و مصاحبه از خبرگان و متخصصین امر گردآوری شده می باشد. خاطر نشان می گردد که بهره گیری از روش­های مصاحبه و نظاره فقط برای تکمیل پرسشنامه­ها بوده می باشد. داده­های ثانویه نیز از داده­ها و اطلاعات موجود دراینترنت، کتب، مجلات، سمینارها و ارگان­های مرتبط با موضوع پژوهش، جمع­آوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف این پژوهش را می­توان در دو بعد اصلی و فرعی درقالب موارد ذیل دسته­بندی نمود:

هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

اهداف فرعی:

  • تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • سنجش اندازه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی و رتبه¬بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر  با فرمت ورد